วิธีลงทะเบียนเรียน

หน้าหลัก /

วิธีลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจบหลักสูตร
1. ท่านต้องเรียนครบทุกบทเรียน และทำแบบทดสอบระหว่างเรียน โดยต้องได้คะแนนในส่วนที่ใช้วัดผลหรือประเมินผลรวมกันไม่น้อยกว่า 80% จึงถือว่าท่านสอบผ่าน และสามารถขอรับใบ Certificate ได้
2. ท่านจะต้องเรียนให้จบหลักสูตรภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันแรกของการเข้าระบบเพื่อเรียนในหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้

การเรียน

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่บทแรก จยถึงบทเรียนสุดท้ายจนหมด ท่านจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนในทุกๆ บทเรียน เพื่อเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการออก Certificate ในกรณีที่ท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด