เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

แนะนำคอร์ส

แนะนำคอร์ส

คอร์สเรียนล่าสุด

คอร์ส เนื้อหา

Expand All

วิธีการลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการใช้งาน

ลงทะเบียนผู้เรียนใหม่
หรือเข้าสู่ระบบด้วย ID และ
รหัสผ่านที่สร้างไว้

เลือกคอร์ส
ที่ต้องการเรียน

ศึกษาบทเรียนจากวีดีโอ

ทำแบบทดสอบหลังเรียน
ในแต่ละหัวข้อ

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตร
หลังผ่านคะแนน 80%
ของคะแนนทั้งหมด

บทเรียนออนไลน์นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐเยอรมัน ร่วมกับกรมการข้าวและบริษัทเอกชนต่างๆ

รายชื่อบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการ