คู่มือการใช้งาน

หน้าหลัก /

คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน

เข้าสู่ระบบด้วย
อีเมลและรหัสผ่าน
หรือลงทะเบียน
สำหรับผู้เรียนใหม่

เลือกคอร์ส
ที่ต้องการเรียน

ศึกษาบทเรียนจากวีดีโอ
และเอกสารประกอบ
การสอน

ทำแบบทดสอบหลังเรียน
ในแต่ละหัวข้อบทเรียน

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตร
หลังผ่านแบบทดสอบหลัง
เรียนตามบทเรียน