การเข้าสู่บทเรียน

หน้าหลัก /

การเข้าสู่บทเรียน

การลงทะเบียนเรียน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจบหลักสูตร
1. ท่านต้องเรียนครบทุกบทเรียน และทำแบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รวมถึงแบบทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้คะแนนในส่วนที่ใช้วัดผลหรือประเมินผลรวมกันไม่น้อยกว่า 50% จึงถือว่าท่านสอบผ่าน และสามารถขอรับใบ Certificate ได้
2. ท่านจะต้องเรียนให้จบหลักสูตรภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันแรกของการเข้าระบบเพื่อเรียนในหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้
3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขยายเวลาการเปิด-ปิดระบบ e-Learning และการคืนค่าธรรมเนียมในการเข้าเรียนกับผู้เรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานในทุกกรณี

การเรียน

เมื่อท่านชำระเงินเพื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่บทแรก และไม่สามารถข้ามบทเรียนได้ ท่านจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนในทุกๆ บทเรียน เพื่อเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน และเมื่อท่านเรียนจบ ท่านจะต้องทำแบบประเมินหลักสูตรก่อนการสรุปผลคะแนนทุกครั้ง เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการออก Certificate ในกรณีที่ท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด