บท 1 การผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP) โครงการตลาดนำการผลิต เพื่อเกษตรกรรายย่อย (MSVC)