ตอนที่ 7 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ดี ชีวีปลอดภัย กำไรเพิ่ม